Avmaskning av katter

Anna Edlund Uncategorized

En återkommande fråga är om, och i så fall hur ofta, man bör avmaska sin katt.
Svaret har varierat lite över tid men det som rekommenderas nu är följande:

Innekatter, som är födda av innekatter eller avmaskade som de ska som kattungar, behöver inte avmaskas alls.
Utekatter som jagar kan behöva avmaskas om de uppvisar tecken på sjukdom, tex diarré, tråkig päls eller bukighet, eller om man ser mask/proglottider i uppkastningar eller avföring. Någon rutinmässig avmaskning rekommenderas alltså inte.

De viktigaste inälvsmaskarna hos katt är spolmask och bandmask. Nedan lite kort information om spol- och bandmask hos katt från SVAs hemsida

Förekomst – smittvägar spolmask
Mellan 5 och 15 procent av utekatter uppskattas ha spolmask. I en svensk studie hittade man spolmaskägg hos 20 procent av de undersökta utekatterna.
Hos kattungar efter katta som levt strikt inomhus förekommer inte spolmask. Hos honkatter som blir infekterade vandrar spolmasklarverna ut i kroppen där de lagras i en vilofas för att sedan aktiveras när kattan föder ungar. Ungarna smittas då via mjölken de första dagarna efter födseln. Någon smitta till fostren som hos hund förekommer inte. Vuxna katter kan smittas om de äter smågnagare med vilande spolmasklarver i vävnaderna. Dessutom kan katter få i sig spolmaskägg med färdigutvecklad larv via munnen. Larverna vandrar sedan från magtarmkanalen genom levern till lungorna för att hostas upp, sväljas ned i mage-tarm och växa ut till vuxna maskar. Hos katt-honor vandrar larverna även ut i kroppen för att senare vandra över till kattungarna via mjölken.

Förekomst – smittvägar bandmask
Hos katt i Sverige har endast bandmaskarten Hydatigera (Taenia) taeniformis påvisats. Mellanvärdar är möss, råttor och sorkar. Katter kan bara smittas genom att äta larvstadier, dynten, i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan katter.
Infektion med bandmask ger som regel inga kliniska symtom hos katt. Undantagsvis ses matsmältningsrubbningar och lös avföring.
Oftast uppmärksammas infektionen genom att djurägaren ser enstaka bandmaskleder (proglottider) i avföringen eller krypande runt baken, på svansen eller korset. Ibland kan hela kedjor av proglottider ses i avföringen. Bandmaskar avger ägg oregelbundet, varför träckprovsundersökning inte alltid visar om bandmask förekommer.

SVA – Parasiter hos katt